นโยบายบริษัท

บริษัท ตราเพชร ศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด มีความมุ่งมั่นในการผลักดันทุกวิถีทาง ให้บริษัทฯของเราเป็นศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร เป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าและผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจเป็นหลัก โดยคำนึงถึงดังต่อไปนี้
นโยบายรูปแบบด้านเฟรนไชส์
1.มุ่งมั่นพัฒนาและจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม ภายใต้การรับประกันและการบริการหลังการขาย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการของบริษัทสรรหาและแนะนำสถานที่ประกอบการ ทำเลที่ตั้งของร้าน โดยให้คำแนะนำและทำการ
ศึกษาร่วมกันกับผู้ร่วมธุรกิจอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เริ่มแรกของการดำเนินธุรกิจทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา
แก่ผู้ร่วมลงทุน แนะนำด้านการขาย การบริการลูกค้า การแก้ไขปัญหาและฝึกอบรมความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะของสินค้า
ให้แก่บุคลากรของผู้รับสิทธิ์อย่างสม่ำเสมอ
2.คอยตรวจสอบ และแนะนำด้านการบริการลูกค้าให้อยู่ในมาตรฐานของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขายรวมทั้งการทำประชาสัมพันธ์ในภาพรวมอย่างสม่ำเสมอ
3.มุ่งพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจของผู้รับสิทธิ์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ร่วมทุน
1.ผู้เข้าร่วมธุรกิจจะต้องมีความตั้งใจ และมีความสามารถพร้อมที่จะทำธุรกิจด้านการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่งรวมทั้งการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาหลังการขายต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ต้องมีความพร้อมในด้านสถานที่ โดยเป็นเจ้าของอาคาร หรือเจ้าของสิทธิการเช่าหรือเจ้าของสิทธิการเช่าพื้นที่
2.พร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายในการดำเนินงานตามมาตรฐานของบริษัทฯ ในระบบแฟรนไชส์
ต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรและเวลาสำหรับการบริหารร้านและสามารถส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

กับบริษัทฯได้ตลอดเวลาผู้เข้าร่วมธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดในสัญญาร่วมค้ากับทางบริษัทฯ